Skip to main content

Årsmødet 2010Referat fra Årsmødet afholdt den 23. februar 2010 kl. 1800 ”Kantinen” Politistationen i Valby.

 

Tilstede: Bestyrelsen + 25 medlemmer.

Dagsorden jf. PI Københavns Love § 12 stk. 2:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
  Formanden: Jan Schack Andersen - på valg 2 år
  Næstformand: valg 1 år
  Kasserer: Jørgen E. Hansen - ikke på valg
  Sekretær: valg 1 år
  Bestyrelsesmedlem: Terrence Hines - valg 2 år
  Bestyrelsesmedlem: Henrik von Christierson - ikke på valg
  Bestyrelsesmedlem: Erik Christensen - på valg (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem: Ken G. Hansen - ikke på valg
  Bestyrelsesmedlem – motion: valg 2 år
  Rytterrepræsentant: Vibeke Madsen - på valg (modtager genvalg)
  Regnskabskontrollant: Poul E. Hansen - på valg
  Regnskabskontrollant suppleant: Morten Peters - på valg
 8. Eventuelt

Formanden bød velkommen og havde en særlig velkomst til formanden for PI Henrik Wiberg.
Inden årsmødet tog sin begyndelse bad formanden forsamlingen om at rejse sig for at ære bestyrelsesmedlemmet Kim Angelo, der døde i august sidste år.

Ad 1. Johannes Risbjerg blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet.

Ad 2. Emil Furbo blev valgt som leder af stemmeudvalget.

Ad 3. Formanden Jan Andersens beretning for 2009.

Dødsfald.

Efter kort tids sygdom afgik vores bestyrelsesmedlem Kim Angelo Kristensen den 30. august ved døden. Kim blev kun 38 år. Afdelingen deltog ved Kims begravelse. Æret være hans minde.

 

Sæsonen 2009 startede med medlemsmødet i februar måned.

Medlemsmødet var dårligt besøgt, idet kun 4 menige medlemmer havde afsat denne aften til klubben. Der blev ved mødet valgt ny næstformand. Den nyvalgte formand besluttede sig dog ved førstkommende bestyrelsesmøde at trække sig fra posten, og i øvrigt udmelde sig af cykelafdelingen. Ikke nogen videre heldig udgangsposition for den arbejdende bestyrelse. Der kom dog en henvendelse fra Johannes Risbjerg om, at han gerne ville stå til rådighed. Dette bevirkede, at Johannes efter en kort overtagelse indtog en bestyrelsespost ad hoc. Senere i løbet af sæsonen rettede Frank Reuter henvendelse og meddelte, at han ligeledes ville stille sig til rådighed for bestyrelsen.

Det at to aktive ryttere har meldt sig under fanen i bestyrelsen, har gjort arbejdet lidt sjovere, og vi håber således at kunne sætte nogle nye tiltag ”i søen” i sæsonen 2010.

DCU løbet Heinoløbet 2009.

En tilbagevendende begivenhed er vort årligt pålagte DCU løb. Da vi er en licensklub, er vi pålagt at arrangere et løb om året for licensryttere under DCU Sjælland. Det betød i 2009 et enkeltstartsløb den 19. april 2009.

Som vanligt, når cykelafdelingen afholder løb, afvikles det uden nogen former for problemer. Bestyrelsen var ved dette løb rykket specielt sammen, idet vi var blevet svigtet med hensyn til nogle aftaler. Flot arbejde fra bestyrelsen og vore hjælpere.

Jeg tror, at jeg talte 3 deltagere fra PI, Cykelafdeling ved dette løb, og som vanligt var det en underskudsforretning for cykelafdelingen. Med baggrund i dette har vi i 2010 slået os sammen med Holte Cykelklub og arrangeret et etapeløb over 2 dage. Dette skulle ikke gerne give underskud, men bare det løber rundt, er det vel i orden.

 

Cykelafdelingen har i 2009 afholdt 5 afdelinger i Heinocupen.

Der var i år udvalgt ikke mindre en 3 nye ruter. 1 afdeling blev afholdt på Flyvestation Værløse. Et i øvrigt udmærket sted at indlede sæsonen. Det kræver ikke så mange hjælpere, hvilket gør, at tilmelding og indskrivning bliver under mere afslappede forhold. Omkring 120 ryttere mødte op til første løb. Største gruppe var helt klar A klassen.

Selve løbet forløb uden problemer, men der var en del punkteringer på ruten, hvilket kan skyldes, at der ikke bliver kørt ret meget på Flyvestation Værløse mere.

2. afdeling var enkeltstarten, der i år var på en ny rute ved Værløse. Her havde vi dog nogle problemer med hjemtagningen, fordi DCUs generator gik i stykker. Hjemtagningen blev her foretaget mere eller mindre manuelt.

3. afdeling var holdløbet, der blev afholdt på en rundstrækning i Lejre. Vi var dog så uheldige, at en rytter styrtede og kom temmelig slemt til skade. Vi skønner ikke, at ruten eller arrangementet var årsag til uheldet.

4. afdeling ligeledes et linieløb blev afholdt på den kendte rute i Gundsømagle. Løbet blev afholdt den 8. september, og det var tydeligt, at mange ryttere var faldet fra. Vi havde her et deltagerantal på omkring 50 ryttere.

5. afdeling - afslutningsløbet var på en rundstrækning ved Sengeløse. Løbet blev afholdt den 3. oktober, og vi havde et ualmindeligt dårligt vejr, hvilket også afspejlede sig i antallet af ryttere.

Vi fik her afgjort årets Heinocup i alle 4 klasser. Vi havde i år besluttet at undlade at holde afslutningsfest, og dermed vente med uddeling af diverse pokaler. Dette blev udsat til medlemsmødet 2010.

Klubbens licensryttere har på vanlig vis vist stor klasse i 2009

Her skal specielt nævnes følgende ryttere: Johannes Risbjerg, Jan E. Sørensen, Vibeke Madsen, Jakob Skinderholm, Erik Madsby og Christian Mathiesen. Alle har i 2009 haft podiepladser i forskellige løb og har været med til at give cykelafdelingen et godt ry. Tak for det og tillykke med de flotte placeringer på landevejen.

Christian Mathiesen var så uheldig at styrte i løbet af sæsonen, og det kostede ham en hospitalsseng, og flere måneders genoptræning. Christian er heldigvis igen på cyklen, og vi forventer at se mere til ham i 2010.

Danske Politimesterskaber i landevejscykling blev i år afholdt i Roskilde.

Det var Rigspolitiets Idrætsforening, der stod for arrangementet, men Roskilde PI, der lagde mandskab til i løbet. Et godt og velarrangeret løb.

For Cykelafdelingen blev det meget stort. 6 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer.
Her skal nævnes, at Lotte Bak, Johannes Risbjerg og Frank Reuter hver løb med 2 guldmedaljer i deres klasser. En meget flot præstation.

Det er desværre blevet meget dyrt at afholde politimesterskaber i landevejscykling, og det er vel også årsagen til, at der ikke på nuværende tidspunkt er fundet en arrangør for 2010. PI-København Cykelafdelingen vil gøre sit til, at der i hvert fald i 2011 bliver afholdt et DM.

Medlemsseminar.

Der blev den 25. oktober afholdt medlemsseminar på Valby Politistation. En stor del af klubbens aktive medlemmer var mødt op her. Det blev en meget positiv dag for bestyrelsen, da der blev givet mange gode input til den kommende sæson, og da flere gav udtryk for, at de ønskede at tage del i planlægning af arrangementer, endte det op i nogle nye tiltag.

2010 vil byde på træningslejr/ træningsseminar for alle. Der er blevet nedsat et arbejdsudvalg, der skal tage sig af motionsløb i 2010, og det forventes at udbuddet bliver stort.

Der bliver i januar måned tilbudt spinning for medlemmerne.

Vintertræning Ballerup/DM for veteraner.

Her viste cykelafdelingen igen i år klasse.
Jørgen E. Hansen vandt sølv i pointløb, bronze i sprint og bronze i forfølgelsesløb.
Nicholas Henzel vandt bronze i 750 m. på tid og bronze for 4 discipliner sammenlagt.

Undertegnede vil benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det store stykke arbejde, som I har gjort for at få cykelafdelingen til at fungere i 2009. Herunder også en stor tak til alle de, som har givet en frivillig hånd til cykelafdelingen.

Jeg håber og forventer et 2010 med et stort aktivitetsniveau.

Skulle nye have interesse i cykelsporten er man altid velkommen til at rette henvendelse til en fra bestyrelsen. Jeg kan opfordre til at gå ind på vores fremragende hjemmeside www.picykel.dk og se, hvad vi kan tilbyde.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

Ad 4. Kasserer Jørgen Hansen gennemgik det udelte regnskab. Han forklarede væsentlige poster og herunder, at der var konstateret en fejlpostering i regnskabet fra 2008 og denne postering var derfor rettet op i årets regnskab. Årets resultat blev minus 13.726,35. Enkelte spørgsmål blev besvaret undervejs og herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

Ad 5. Uændret 80 kr. pr måned.

Ad 6. Ingen indkomne forslag.

Ad 7. Valg.

Formanden Jan Andersen blev genvalgt som formand for 2 år.

Frank Reuter blev valgt som næstformand for 1 år.

Johannes Risbjerg blev valgt som sekretær for 1 år.

Bestyrelsesmedlem Terrence Hines blev genvalgt for 2 år.

Thomas Plum blev valgt som bestyrelsesmedlem i 2 år.

Peder Ladefoged blev valgt som bestyrelsesmedlem i 2 år.

Rytterrepræsentant Vibeke Madsen blev genvalgt i 1 år.

Regnskabskontrollant Poul E.Hansen blev genvalgt med 1 år.

Regnskabskontrollant suppleant Morten Peters genvalgt 1 år.

Alle valgene skete med akklamation.

Ad 8.

Der blev drøftet afslutningsfest, og bestyrelsen blev henstillet at arbejde videre med en afslutningsfest.

Der blev spurgt til Heinoløbet. Jørgen gennemgik løbet på tavlen. Løbet består af 3 etaper, der alle køres på flyvestation Værløse + den sidste etape også udenfor flyvestationen. Løbet består af prolog, kriterium og linieløb og afvikles i weekend. en den 17. og 18. april.

Heinocup blev omtalt. Heinocup afvikles på følgende datoer: 04.05.10, 25.05.10, 17.08.10 og 14.09.10.

Reklamer. Vi skal have nye bukser, idet vi har fået ny sponsor. Billede af de nye bukser blev vist. Det er aftalt, at vi skal have taget et billede til vores nye sponsor. På et tidspunkt udmeldes en dato for dette. Det er vedtaget, at alle, der møder op, får et par bukser. De nye bukser er bestilt i en bedre kvalitet end dem, vi tidligere har haft.

Henrik Wiberg fik ordet og omtalte PI store fest sidst i maj og opfordrede alle til at deltage. Husk generalforsamlingen i PI. Han gav udtryk for, at det var dejligt at se så mange medlemmer deltage i et årsmøde.

Jan Andersen takkede Erik for sit store arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave.

Han takkede alle for deltagelsen i årsmødet.

Referent
Johannes